Participatieplan Getij Grevelingen

De plannen voor het realiseren van een doorlaat in de Brouwersdam en het terugbrengen van beperkt getij hebben impact op het gebied met directe of indirecte gevolgen voor de omgeving van de Grevelingen. Er komen veel aspecten samen zoals waterkwaliteit, Natura 2000, zeespiegelstijging en waterveiligheid, vaarwater en gebruiksruimte. 

Elk van deze aspecten kent eigen belanghebbenden en belangen, die soms strijdig zijn met elkaar. De uiteindelijk te maken keuzes voor het realiseren van de doorlaat en de bijbehorende maatregelen vragen om een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen. Om oplossingen te vinden en een breed gedragen besluit te verkrijgen, is het van groot belang inzicht te hebben in de standpunten en achterliggende belangen van de omgeving. 

Ook is er veel kennis, ervaring en expertise aanwezig in het gebied. Door aandachtspunten en inhoudelijke inbreng vanuit de omgeving bij de uitwerking van de plannen in een vroegtijdig stadium mee te nemen, wordt de kwaliteit van de plannen en daarmee het resultaat, beter. 

In het participatieplan Getij Grevelingen wordt uiteengezet hoe tijdens de planuitwerkingsfase van het project een brede dialoog aan te gaan met de omgeving en een gestructureerd participatietraject door te lopen. 

Disclaimer: Bij het opstellen van het participatieplan is nog geen rekening gehouden met de recente ontwikkelingen en het instellen van een taskforce. De daardoor optredende vertraging is niet verwerkt.