Planning

Initiatieffase
De eerste plannen om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen zijn ontstaan in 2008. In de periode daarna is veel onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen en financiële haalbaarheid.

Het project kreeg in maart 2018 een nieuwe impuls. Toen maakten de ministers van IenW en LNV bekend € 75 miljoen extra ter beschikking te stellen om de natuur- en waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Samen met eerder vastgelegde budgetten van het Rijk en regionale overheden was er daarmee voldoende budget om een doorlaatmiddel in de Brouwersdam te kunnen realiseren.

MIRT-systematiek
Net als andere grote infrastructurele projecten in Nederland volgt Getij Grevelingen de MIRT-systematiek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Hierbij worden de besluiten, de effecten van deze besluiten en de benodigde maatregelen in de tijd steeds nauwkeuriger in beeld gebracht. Bestuurders stellen een gezamenlijk perspectief en oplossingsrichting vast en nemen vervolgens stap voor stap besluiten over uitvoeringsprojecten op het moment dat deze noodzakelijk zijn.

Verkenningsfase
Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW besloot op 20 november 2019 in samenspraak met het ministerie van LNV, EZK en regionale partijen dat het project Getij Grevelingen de verkenningsfase afrondt en de planuitwerkingsfase in kan gaan op voorwaarde van definitieve afspraken over sluitende financiering. Deze afspraken zijn in het voorjaar van 2020 gemaakt waarna de minister op 1 juni het voorkeursalternatief heeft getekend.

Planuitwerkingsfase
In deze fase wordt het ontwerp voor de realisatie gemaakt waarbij alle aspecten die een rol spelen bij de realisatie uitgewerkt worden. Daarmee wordt een beslissing voorbereid om het project wettelijk en financieel mogelijk te maken. Hierin krijgen de belangen van de omgeving een plek. Voor deze fase wordt twee tot drie jaar uitgetrokken.

Realisatiefase
Aan het eind van de planuitwerkingsfase wordt besloten of de doorlaat daadwerkelijk wordt gerealiseerd volgens het voorgestelde ontwerp en begint de realisatiefase. Hoe lang deze duurt, is onder andere afhankelijk van de gekozen oplossing en de manier waarop de aanbesteding en eventuele samenwerking met marktpartijen rond de getijdencentrale vorm krijgen. Volgens een eerste planning kan de doorlaat dan op z’n vroegst rond 2027 operationeel zijn. 

Beheer
Wanneer de realisatie klaar is en de doorlaat in werking is getreden, start de beheerfase.