Rapport Integrale strategie hoofdbesluiten Getij Grevelingen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Van der Zee Procesmanagement & Consultancy een analyse gemaakt van de te doorlopen bestuursrechtelijke procedures en de te hanteren strategie voor de hoofdbesluiten die nodig zijn voor het realiseren van een beperkt getij in de Grevelingen. Tevens zijn -op basis van een inschatting van kansen en risico’s- beheersmaatregelen uitgewerkt. Input voor de analyse was het Verkenningenrapport Getij Grevelingen en een overzicht van de best beschikbare kennis voor het beoordelen van de effecten van een wijziging van het peilbeheer. In de analyse is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving en is er daarnaast gekeken naar de doorwerking van de nieuwe Omgevingswet.

Disclaimer: de termijnen in de notitie zijn correct, maar bij het opstellen van de planning is nog geen rekening gehouden met de recente ontwikkelingen en het instellen van een taskforce. De daardoor optredende vertraging is niet verwerkt.