Geslaagde Inspiratiebijeenkomst 24 september

De Zeeuwse Milieufederatie organiseerde op 24 september 2019 een Inspiratiebijeenkomst over de Grevelingen samen met Staatsbosbeheer en het project Getij Grevelingen. 

De circa honderd aanwezigen gingen in op de diverse ontwikkelingen die spelen in het gebied, op de korte en langere termijn. De sfeer was positief en er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ideëen en plannen met elkaar te delen, kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen. Er waren veel vertegenwoordigers van natuurpartijen, de recreatiesector en visserij en landbouw; ook waren enkele raadsleden aanwezig. 

Presentaties

Na opening door Ira von Harras, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie, heeft Sandra den Adel van Staatsbosbeheer een presentatie gegeven over de ontwikkelingen rondom het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen.
Daarna ging Loes de Jong van Rijkswaterstaat in op Getij Grevelingen. Zij begon met de aanleiding en ambitie van het project. Ook vertelde zij over de onderzoeken die de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van zeespiegelstijging en naar de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen die Natura2000 regelgeving stelt aan het gebied. Hier is een peilbeheerscenario uit gekomen waarmee een betere balans wordt bereikt tussen verbetering van de waterkwaliteit en behoud van de bestaande natuurwaarden op de oevers. Hiermee wordt een groot oppervlak (600 ha) aan nieuw intergetijdengebied gecreëerd. Ook ging zij kort in op de gevolgen van het peilbeheerscenario voor o.a. de landbouw, visserij, recreatie, duikers en voordelta. Het is de verwachting dat het project eind november van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase zal gaan. Dit betekent onder andere dat het gesprek met belanghebbenden daarna wordt voortgezet.

Parallelsessies

Vervolgens is in twee parallelsessies volop gediscussieerd over de thema’s natuurontwikkeling, recreatie en visserij & landbouw. Ten slotte zijn de aanwezigen tijdens een interactieve discussie samen met enkele experts nader ingegaan op een aantal stellingen.

Verslagen en presentaties

Via bijgaande link vindt u een verslag van de bijeenkomst, de presentaties, verslagen van de parallelsessies en resultaten van de stellingen waar het publiek direct online op kon reageren tijdens het laatste deel van de bijeenkomst. 

Foto: presentatie Loes