Morfologische analyse effecten doorlaat Brouwersdam

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Deltares modelonderzoek gedaan naar de morfologische effecten van een getijstroom tussen Noordzee en Grevelingen via een nieuw doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Hierbij zijn twee mogelijke locaties voor het nieuwe doorlaatmiddel beschouwd, ten zuiden van de Brouwerssluis en ten noorden van Port Zélande. Voor beide locaties is onderzocht in hoeverre de ligging van geulen, zandbanken, stranden, platen en oevers in de Voordelta en de Grevelingen verandert onder invloed van de stroming door het nieuwe doorlaatmiddel. De uitkomsten zijn vergeleken met modeluitkomsten voor de huidige en toekomstige situatie zonder doorlaatmiddel (autonome ontwikkeling).