Advies voor indicatoren ter beoordeling van de toekomstige ecologische waterkwaliteit

In opdracht van RWS heeft Deltares onderzoek gedaan naar indicatoren waarmee de toestand van het ecosysteem Grevelingen(meer) kan worden aangeduid. Niet alleen de huidige toestand, maar ook die in de toekomst, bij een gewijzigd waterbeheer, zoals bijvoorbeeld het instellen van een beperkte getijbeweging op het meer.

In het onderzoek is alleen gekeken naar indicatoren voor het onder water gelegen deel van het ecosysteem. In navolging van het advies van het Expertteam  hebben de onderzoekers van Deltares, in samenwerking met die van WMR, de toepasbaarheidbekeken van indicatoren voor zuurstof ín en draagkracht ván het systeem.