Besluitvorming

Het terugbrengen van het getij in de Grevelingen kent een lange geschiedenis. Al bij de start van de aanleg van de Brouwersdam (1962) werden vragen gesteld over het effect op de waterkwaliteit in de Grevelingen. Daarna is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluitvormingsgeschiedenis met behorende documenten. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met recent materiaal. 

Als u de inhoud van de stukken wilt gebruiken, neem dan contact op met het project via getijgrevelingen@rws.nl om na te gaan of er inmiddels voortschrijdend inzicht is. Ook voor andere vragen over deze rapporten kunt u het project benaderen via dit emailadres.

 

2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW besloot op 20 november 2019 in samenspraak met het ministerie van LNV, EZK en regionale partijen dat het project Getij Grevelingen de verkenningsfase afrondt en de planuitwerkingsfase in kan gaan op voorwaarde van definitieve afspraken over sluitende financiering. Deze afspraken zijn in het voorjaar van 2020 gemaakt waarna de minister op 1 juni het voorkeursalternatief heeft getekend. Het Verkenningenrapport beschrijft en onderbouwt het voorkeursalternatief voor de planuitwerkingsfase.  

2019

Tijdens de verkenningsfase bleek aanvullend onderzoek nodig naar de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen die Natura2000-wet en regelgeving stelt aan het gebied en de effecten van de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering.

In 2019 heeft Wageningen Marine Research uitgebreid onderzoek gedaan naar de historische ontwikkeling van het water ecosysteem. Tevens hebben zij een inschatting gemaakt van de autonome ontwikkeling en deze vergeleken met verschillende peilbeheerscenario’s en hun effecten op Natura 2000-soorten en habitats bij gedempt getij. Het rapport vindt u hieronder, net als de onderliggende rapportages (van DPM en Waardenburg) waar WMR gebruik van heeft gemaakt.

Deltares heeft onderzocht op welke manier de inzet van een doorlaatmiddel in de Brouwersdam kan worden geoptimaliseerd om verschillende peilbeheerscenario’s te kunnen realiseren. Daarbij is een doorlaatmiddel met verschillende groottes beschouwd, bestaande uit kokers zonder turbines, kokers met energieturbines of kokers met pompturbines. Bij het onderzoek is vastgesteld in welke mate deze varianten van het doorlaatmiddel de zeespiegelstijging kunnen op vangen, met andere woorden, hoe klimaatrobuust ze zijn. Voor een doorlaatmiddel met 12 kokers is onderzocht wat het effect van verschillende peilbeheerscenario’s is op de waterkwaliteit in de Grevelingen.

2018

In 2018 besloot het Rijk extra geld beschikbaar te stellen voor koploperprojecten van de Programmatische Aanpak Grote Wateren, waaronder het project Getij Grevelingen. De beide ministers van IenW en LNV presenteerden op 8 maart 2018 hun besluit om € 75 miljoen uit de enveloppe voor Natuur en Waterkwaliteit, vastgelegd in het Regeerakkoord, voor de Grevelingen vrij te maken. Hiermee kon de verkenningsfase opnieuw worden gestart.

2012

In mei 2012 besloot de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat één Rijksstructuurvisie op te stellen voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. De tussentijdse conclusie van de MIRT-Verkenning Grevelingen vormde het startpunt voor het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen, waarbij de combinatie met een nieuwe schutsluis voor de reactievaart afviel. Na de terinzagelegging van de ontwerp-Rijksstructuurvisie bleek dat er niet genoeg geld voor de uitvoering was. Rijk en regio stopten het besluitvormingsproces.

Op de website van de Zuidwestelijke Delta vindt u nog meer informatie over de voorbereiding van de ontwerp-Rijksstructuurvisie  Grevelingen – Volkerak Zoommeer.

2009

Eind 2009 startte de MIRT-Verkenning Grevelingen onder begeleiding van de Bestuurscommissie Grevelingen.
Gaandeweg bleek er veel draagvlak te zijn voor het terugbrengen van getij met een maximale getijslag van 50 centimeter, in combinatie met mogelijkheden voor getijdenenergie en een vaarverbinding. De financiering bleek echter lastig en de verkenning wordt daarom niet afgerond.
Ondertussen was de besluitvorming over een zoet of zout Volkerak-Zoommeer op een vergelijkbaar punt beland. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta wilde de besluiten over beide meren samen nemen.