Planning

Initiatieffase
De eerste plannen om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen zijn ontstaan in 2008  In de periode daarna is veel onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen en financiële haalbaarheid.

Het project kreeg in maart 2018 een nieuwe impuls. Toen maakten de ministers van IenW en LNV bekend € 75 miljoen extra ter beschikking te stellen om de natuur- en waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Samen met eerder vastgelegde budgetten van het Rijk en regionale overheden was er daarmeevoldoende budget om een doorlaatmiddel in de Brouwersdam te kunnen realiseren.

Voor dit project wordt de MIRT systematiek gevolgd (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Verkenningsfase
Het project bevindt zich nu in de verkenningsfase. In deze fase worden uiteenlopende onderzoeken gedaan en wordt er gerekend met verschillende varianten. De verkenningsfase wordt naar verwachting in 2019 afgerond.

Planuitwerkingsfase
In deze fase wordt het plan voor de realisatie gemaakt waarbij alle aspecten die een rol spelen bij de realisatie uitgewerkt worden. Daarmee wordt een beslissing voorbereid om het project wettelijk en financieel mogelijk te maken. Hierbij krijgen ook alle belangen van stakeholders in en rond de Grevelingen een plek. Voor deze fase wordt twee jaar uitgetrokken, van 2020 tot 2022.

Realisatiefase
Een eventuele aanbesteding voor de realisatie van de doorlaat kan starten in 2022/2023. Deze is dan operationeel tussen 2024 en 2026. Wanneer besloten wordt om ook een getijdencentrale aan te brengen in de doorlaat, duurt de voorbereiding ongeveer een jaar langer.

Beheer
Wanneer de realisatie klaar is en de doorlaat functioneert, start de beheer fase.

Planning - Initiatief - Verkenning - Plan uitwerking - Realisatie project - Beheer