Terugbrengen beperkt getij in Grevelingen stap dichterbij

Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari werd op de Grevelingendam de overeenkomst getekend van de bestuurlijke samenwerking voor de afronding van de verkenningsfase van het project Getij Grevelingen. In de overeenkomst hebben de betrokken bestuurders op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de randvoorwaarden in het project en over de financiën, planning en organisatie, met een vooruitblik naar het vervolg. Ondertekenaars zijn de ministeries van IenW, LNV en EZK, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer.

Doorlaat
Rijk en regio willen de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren en daarmee een krachtig en robuust ecosysteem realiseren door het terugbrengen van beperkt getij. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Deze verbetering is een voorwaarde voor de verdere duurzame ontwikkeling van (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale economie. Voor het terugbrengen van getij is een doorlaat nodig in de Brouwersdam. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.

Project
De plannen om beperkt getij terug te brengen op de Grevelingen kregen in maart 2018 een nieuwe impuls. Toen maakten de ministers van IenW en LNV bekend € 75 miljoen extra ter beschikking te stellen om de natuur- en waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het Werkverband Getij Grevelingen is aan de slag gegaan met onderzoek naar verschillende varianten voor de doorlaat met en zonder een getijdencentrale. Er vond een marktconsultatie plaats om te toetsen of marktpartijen zoals aannemers, leveranciers en investeerders belangstelling hebben voor een doorlaat met getijdencentrale. Ook zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om belanghebbenden en de omgeving te informeren en te betrekken bij het plan. De komende periode wordt verder onderzocht hoe integraal rekening gehouden kan worden met de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Ook wordt in deze fase uitgebreid onderzoek gedaan naar maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de Natura2000-wetgeving.

Planning en bestuurlijke samenwerking
De verkenningsfase wordt naar verwachting dit jaar afgerond met een besluit over de verdere organisatie en uitvoering van dit project. De bestuurlijke overeenkomst die nu getekend is, dient om de samenwerking te bekrachtigen van alle betrokken partijen.

Ondertekening BOK