Systeemrapportage digitaal beschikbaar

Actuele kennis over het systeem van de Grevelingen is nu voor alle geïnteresseerden digitaal beschikbaar via de Delta-expertise wiki. De systeemrapportage Grevelingen geeft inzicht in de ontwikkelingen op gebied van waterbeweging en hydrodynamiek, morfologie, waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie (natuur). Aanleiding voor het opzetten van de systeemrapportage was de behoefte van de beheerders van de Grevelingen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, om actuele systeeminformatie over de Grevelingen beschikbaar te hebben én op efficiënte manier te kunnen onderhouden en ontsluiten.

Brede insteek
De insteek van het document is breder dan de in afgelopen jaren verschenen rapportages. Die waren met name gericht op het watersysteem. In deze systeemrapportage wordt ook het beheer van de natuur boven water meegenomen. Ook geeft het meer inzicht in de relaties tussen water en land en tussen buitendijkse en binnendijkse gebieden.

Bronnen
In het document worden meetgegevens gebruikt die in het kader van MWTL (jaarlijks) zijn verzameld voor wat betreft de waterkwaliteit en waterkwantiteit en ecologische parameters. Voor de terrestrische flora en fauna van de droogvallende delen en inlagen zijn gegevens gebruikt van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Tevens is gebruik gemaakt van de rapportages die in de opdracht van het project Getij Grevelingen door Wageningen Marine Research en Deltares in 2019 zijn uitgevoerd. In deze rapportages wordt ingegaan op de huidige situatie, op de autonome ontwikkeling van doelsoorten en habitattypen en wordt er toegewerkt naar een holistisch beeld van het systeem Grevelingen.

Actualisatie
De systeemrapportage wordt actueel gehouden door Rijkswaterstaat Zee en Delta en Staatsbosbeheer, gefaciliteerd door Deltares. Aanvullingen en opmerkingen kunnen worden doorgegeven via getijgrevelingen@rws.nl.