Kaarten vaargebied Grevelingen bij verlaagd peil

Voor de planuitwerkingsfase gaat project Getij Grevelingen uit van een getijslag van 40 cm rondom een middenpeil van NAP -30 cm. Dat is 10 cm lager dan het huidige middenpeil op de Grevelingen. 

Het maximale waterpeil is dan gelijk aan het huidige (NAP -10 cm). Dit peil wordt door eb en vloed straks twee keer per dag bereikt. Nu is dat ongeveer twee keer per maand, bijvoorbeeld bij harde wind. Bij eb komt het water dan tot NAP -50 cm. 

Daarbij wordt, zoals ook in het huidige peilbeheer, tijdens het broedseizoen het peil verlaagd. Nu wordt het streefpeil tijdens het broedseizoen verlaagd naar -26 cm. Bij invoering van het peilbeheer scenario 40/-30 cm is het uitgangspunt om de gehele getijslag 10 cm naar beneden te brengen, zodat meer ruimte beschikbaar komt voor kustbroedvogels. Ook buiten het broedseizoen zal het minimale peil soms nog iets verlaagd worden tot -60 cm om een gemiddelde getijslag te halen van 40 cm.  

 

Om de toegankelijkheid voor de beroeps- en recreatievaart te behouden, houden we er bij het maken van de plannen rekening mee dat toegangen tot havens en vaargeulen uitgediept moeten worden.

Verschil bevaarbaarheid nu en straks
Op deze kaartjes wordt de huidige situatie qua bevaarbaarheid vergeleken met de situatie na introductie van beperkt getij. U ziet waar bij een diepgang van 450, 200 en 150 cm gevaren kan worden bij NAP -30 cm (laagste punt bij het huidige middenpeil) en NAP -60 cm (het laagste peil straks tijdens het broedseizoen en soms ook daarbuiten). 

Duidelijk te zien is dat de bevaarbaarheid op veel plekken nagenoeg hetzelfde blijft, behalve uiteraard op de delen die ook nu al ondieper zijn. Dit geeft de situatie weer zonder dat baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd door het project. 

Bevaarbaarheid straks bij verschillende diepgangen en oesterpercelen
Op deze kaartjes ziet u waar straks na introductie van beperkt getij bij een diepgang van 50, 100, 150, 200, 250 en 300 cm gevaren kan worden bij NAP -60 cm. Ook zijn de oesterpercelen ingetekend. Dit geeft de situatie weer zonder dat baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd door het project. 

Huidige situatie
Het is Rijkswaterstaat bekend dat de huidige betonning niet overal meer klopt. Daarom worden naar verwachting dit jaar nog nieuwe dieptemetingen uitgevoerd (als de coronamaatregelen het toelaten). De kaarten worden dan hierop aangepast. 

Digitale versie
Om deze kaarten nog gebruikersvriendelijker te maken, willen we hier een digitale versie van maken. Dan wordt het ook mogelijk om afhankelijk van de behoefte van gebruikers bepaalde elementen wel of niet te tonen. Op deze kaart zijn bijvoorbeeld de oesterpercelen ingetekend op verzoek van de vissers. Mocht u suggesties hebben welke elementen u hier graag op wilt zien, dan horen wij dat graag via getijgrevelingen@rws.nl.