“Grootschalige sterfte van zeedieren in Grevelingenmeer”

Deze zomer verschenen diverse artikelen in de media naar aanleiding van een noodkreet van Stichting Anemoon dat jaarlijks zuurstofgebrek in de Grevelingen leidt tot zeedieren sterfte.

De constatering van Stichting Anemoon strookt met de bevindingen van project Getij Grevelingen in de afgelopen jaren dat zuurstofloze delen in de Grevelingen negatieve effecten hebben op het bodemleven en daarmee op het kwetsbare ecosysteem in de Grevelingen. 

Zuurstofloosheid treedt jaarlijks op in delen van het meer, vooral in de zomermaanden. De mate van zuurstofloosheid is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dus per jaar en per seizoen verschillen. Hoe warmer en hoe minder wind hoe groter het probleem.

Uit meetgegevens blijkt dat er dit jaar geen grote afwijkingen zijn met betrekking tot zuurstofloosheid  ten opzichte van voorgaande jaren.  Wel zien we achteruitgang in het bodemleven. Het bodemleven dat sterft in de zomer als gevolg van zuurstofloosheid herstelt niet geheel in de winter en het voorjaar. De jaarlijkse verslechtering van het bodemleven als gevolg van de jaarlijks optredende zuurstofloosheid is een trend. 

Stichting Anemoon legt een relatie tussen de door hen geconstateerde zuurstofloosheid en het buiten gebruik zijn van de Flakkeese Spuisluis. Die relatie is er slechts in beperkte mate. Het effect van de Flakkeese Spuisluis is beperkt, en alleen merkbaar in het meest oostelijk deel van de Grevelingen. Het (weer) in gebruik stellen van de Flakkeese Spuisluis is een eerste stap voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Grevelingen.

Voor een positief effect op het gehele meer is een aanzienlijk groter doorlaatmiddel in de Brouwersdam nodig. Het werkverband Getij Grevelingen is bezig met de verkenningsfase voor het project Getij Grevelingen waarbij gedempt getij terug moet keren in de Grevelingen. Het gedeeltelijk terugbrengen van eb en vloed zal meer doorstroming realiseren, wat nodig is om zuurstofloosheid in de Grevelingen te lijf te gaan.